Materiały Stypendystów

Poniżej znajdują się materiały dotyczące badań i osiągnięć naukowych Stypendystów Twinga. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Dawid Crivelli
Modelowanie własności transportowych nanoukładów z dala od równowagi
termodynamicznej

Bartłomiej Gardas
Kontrola nano- i mezoukładów nieklasycznymi polami elekromagnetycznymi

materiały do broszury

Michał Januszewski
- Wysokowydajne obliczenia dynamiki płynów na procesorach graficznych (GPU) metodą siatkową Boltzmanna w zastosowaniu do aerodynamiki samolotów bezzałogowych w ekstremalnych stanach lotu
- Wielkoskalowe obliczenia komputerowej dynamiki płynów na procesorach graficznych — pakiet Sailfish

Katarzyna Jesionek
Zastosowanie symulacji dynamiki cieczy oraz ośrodków sprężystych w symulatorach operacji chirurgicznych

Maciej Kapkowski
Zastosowanie nanokatalizatorów złota w selektywnym utlenianiu gliceryny

Marta Kempa
Badanie aktywności fotouczulaczy stosowanych w PDT metodami fizykochemicznymi

Patrycja Kozub
Projektowanie, synteza i badanie nośników liposomalnych transferu leków – (porfiryn, chloryn) do komórek nowotworowych

Sławomir Kula
Projektowanie, otrzymywanie i badanie właściwości pochodnych tiofenu – nowych nanomateriałów dla organicznej elektroniki

Joanna Malarz
Nowe pochodne isoxazoli: projektowanie, synteza, ich aktywność antybakteryjna i antyrakowa

Karol Miszalski-Jamka
Zastosowanie technologii GPU do rozpoznawania i analizy (np. rezonansu magnetycznego)

Anna Nowak
Wpływ nanostruktury na własności elektronowe perowskitów

Krzysztof Ociepka
Magnetyczne klastery w połączeniu z diamagnetycznymi półprzewodzącymi nanostrukturami

Marta Olszówka
Projektowanie, synteza, badania fizyczne, in vitro i in vivo nowych pochodnych chloryn połączonych z nanoscyntylatorami pod kątem ich zastosowania w nowotworowej terapii (PDT)

Jakub Poła
Zastosowanie metody FVM do symulacji przepływu krwi w naczyniach krwionośnych człowieka

Marzena Rams-Baron
Projektowanie, synteza, badania fizyczne, in vitro i in vivo nowych pochodnych chloryn połączonych z nanoscyntylatorami pod kątem ich zastosowania w nowotworowej terapii (PDT)

Maciej Serda
Projektowanie i synteza azanoftalenów jako potencjalnych leków antyrakowych stosowanych w terapii PDT

Natalia Woźnica
Struktura nanowęgli w atomowej skali: modelowanie i doświadczalna weryfikacja metodami dyfrakcji rentgenowskiej i spektroskopii Ramana

Justyna Wójcik
Projektowanie, synteza, badania fizyczne, in vitro i in vivo nowych pochodnych chloryn połączonych z nanoscyntylatorami pod kątem ich zastosowania w nowotworowej terapii (PDT)

Grzegorz Ziółkowski
Magnetyczne klastery w połączeniu z diamagnetycznymi półprzewodzącymi nanostrukturami